مصوب شورای توسعه نظام مهندسی وکنترل ساختمان
دستورالعمل تشخیص صلاحیت وصدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

به استناد مواد 1،2 و4 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ومواد 4 و10 آئین نامه اجرایی آن ، به منظور دستیابی به کیفیت استاندارد خدمات مهندسی ساختمان ، دستورالعمل تشخیص صلاحیت وصدور پروانه اشتغال به کار در زمینه خدمات فنی آزمایشگاهی به شرح زیر ابلاغ می گردد:


ماده 1 – تعاریف
1-1- خدمات فنی آزمایشگاهی : به امور مربوط به کلیه آزمایشهای ژئوتکنیک ، بتن ، مصالح ، سازه ای و تأسیسات مکانیکی وبرقی در ساخت وساز اطلاق می شود.
1-2- شرکتهای فنی آزمایشگاهی : به اشخاص حقوقی اطلاق می شود که پروانه اشتغال به کار در امور آزمایشگاهی مطابق ضوابط این دستورالعمل ازوزارت مسکن وشهرسازی دریافت کرده باشند.


ماده 2 – شرایط احراز، تعیین حدود صلاحیت وپایه شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی
2-1- شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت در اداره ثبت رسیده وتأسیس آن در روزنامه رسمی آگهی شده باشد .
در موضوع شرکت فقط انجام وا رائه خدمات فنی آزمایشگاهی وحداقل یکی از زمینه های موضوع بند 1-1- منظور شده باشد.
2-3- شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی باید عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند .
2-4- حداقل دونفر از مدیران شرکت باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی باشند وحضو رحداقل یک فرد دارای صلاحیت حرفه ای با موضوع شرکت در هیأت مدیره الزامی است .
2-5- اعضای هیأت مدیره و شاعلین که پروانه اشتغال آنها برای شرکت (متناسب با موضوع آزمایشگاه ) امتیاز آور باشد ، نمی توانند از پروانه اشتغال به کار خود در جای دیگری استفاده نمایند .
2-6- شرایط لازم براساس مدارک تحصیلی ، رشته ،پایه پروانه اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره و شاغلین ، وسایل وتجهیزات آزمایشگاه مطابق جداوال شماره (1) تا (4) تعیین می شود .
2-7- شرکت موظف است نسبت به کالیبره نمودن تجهیزات ودستگاههای مورد استفاده از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.


جدول شماره 1 – فهرست حداقل وسایل و تجهیزات مورد نیاز

رشته های متناسب با موضوع آزمایشگاه ژئوتکنیک ، عمران وژئوتکنیک می باشد ورشته های غیر متناسب ، سایر رشتههه ای هفت گانه مهندسی ساختمان ، فیزیک ، زمین شناسی ، معدن وشیمی می باشد .
- رشته های متناسب با موضوع آزمایشگاه بتن ومصالح ساختمانی وتأسیساتی ، رشته می باشد ورشته های غیر متناسب ، سایر رشته های هفت گانه مهندسی ساختمان وشیمی می باشد .
- رشته های متناسب با موضوع آزمایشگاه سازه وجوش ، رشته های عمران ،جوش و متالوزی می باشد ورشته هیا غیر متناسب ، سایر رشته های هفت گانه مهندسی ساختمان ، شیمی ومهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی می باشد .

 

جدول شماره 4 – حدود صلاحیت وظرفیت اشتغال بکار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

فوق لیسانس متناسب با موضوع شرکت که دارای لیسانس رشته عمرانباشد

تبصره 1: اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره یا شاغلین شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی نمی توانند در بخش های طراحی ، نظارت واجرای پروژه های تحت قرارداد خود فعالیت نمایند.
تبصره 2: در هرحال پایه شرکت نمی تواند از بالاترین پایه یک نفر ازاعضاء هیأت مدیره بالاتر باشد .
تبصره 3: حوزه فعالیت شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی با تعیین صلاحیت پایه های سه ، دو ، یک ارشد سراسر کشور وتوسط وزارت مسکن وشهرسازی تعیین وصادر می شود.
درخصوص سایز تجهیزات لازم برای آزمایشهای ساختمانی وتأسیساتی ، داشتن تجهیزات برای شرکت الزام آور نیست و می توانند از امکانات سایردستگاهها یا بخش ها استفاده نمایند.

جدول شماره 2- امتیازدهی شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

- شرکتها برای دریافت پایه علاوه بر امتیازات جدول شماره (2) بایستی نسبت به پیاده کردن استاندارد ملی 17025 اقدام نمایند.
- در هر صورت امتیاز سایر رشته های غیرمتناسب با امور آزمایشگاهی در رشته های هفتگانه ساختمان نبایستی بیش از 30% حداکثر امتیاز مربوطه باشد.

ماده 3 – اهم وظایف ومسئولیتهای شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی
3-1- آزمایشگاه مکانیک خاک
- تعیین پارامترهای فیزیکی از جمله تعیین وزن مخصوص ، تراکم وتعیین توده ویژه (Gs) شناسایی نوع خاک وطبقه بندی خاک
- آزمایشگاهای مربوط به تراوش مانند نفوذ پذیری با هد ثابت وافتادن برای خاکهای درشت دانه و ریز دانه ، - تعیین نفوذپذیری وژئوتکستایل ها وژئونت ها .
-آزمایش اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک
- آزمایش سه محوری وتک محوری با قطرهای مختلف وبرش مستقیم درابعاد مختلف
- ارائه توصیه های لازم به کارفرما
- انجام سایر موارد مربوطه
- ارائه گزارش به کارفرما

3-2-آزمایشگاه بتن و مصالح بتن

1-3-2- کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده شامل سیمان ، سنگدانه ، آب ، مواد افزودنی ، وپوزولانها بتن
- دانه بندی ، تعیین رطوبت میزان جذب آب ، تعیین وزن مخصوص مقاومت در برابر سایش تعیین افت وزنی سنگدانه ها در برابر سولفات سدیم ومنییزیم تعیین پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها تعیین مقاومت در برابر ضربه تعیین میزان کلرور و سولفات سنگدانه ها ، تعیین درصد تطویل وتورق
- تعیین میزان کلرور و سولفات آب ، تعیین ph ، تعیین کل مواد محلول و میزان سختی کل آب
- زمان گیرش سیمان مقاومت فشاری و کششی ملات سیمان ، تعیین نرمی سیمان ، تعیین درصد عناصر تشکیل دهنده افت سرخ شدن سیمان
- تعیین اثر مواد افزودنی وپولازونی بر خواص بتن
- بررسی انطباق مصالح مصرفی با استانداردهای مربوطه
- ارائه طرح اختلاط بتن
- انجام سایر موارد مربوطه
- ارائه گزارش به کارفرما.

2-3-2- ارزیابی وضعیت سازه بتنی
- بررسی فرمول کارگاهی وطرح اختلاط بتن ، تعیین مقاومت فشاری بتن ، تعیین مقاومت کششی (دو نیم شدن) تعیین اسلامپ بتن ، تعیین مقدار هوای تازه بتن ، وزن مخصوص بتن ، عیار بتن ، نمونه برداری از بتن تازه درمحل مغزه گیر ی از بتن سخت شده ، آزمایشات غیر مخرب بتن به طریق ماوراء صوت ، تعیین حدود مقاومت فشاری بتن سخت شده با استفاده از چکش اشمیت ، تعیین نفوذ کربناتاسیون ، تعیین میزان خوردگی آرماتور.
- تعیین نوع ومقاومت مصالح عناصر سازه های مختلف چون میلگرد ، دالها ، ستونها ، تیر ها و اتصالات و...
- انجام دادن آزمایشهای کششی ، فشاری وخمشی برروی انواع عناصر سازه ای
- انجام آزمایش وتعیین خرابی برروی انواع اعضاء باربر فولادی وبتنی
- رفتار نگری سازه مختلف وآسیب دیده جهت برآورد خسارات و تعمیرات
- انجام سایر موارد مربوطه
- ارائه گزارش به کارفرما

3-3-آزمایشگاه جوش وسازه
- انجام آزمایشهای مخرب وغیرمخرب

ماده 4 – مدارک وشرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه
1-اصل وتصویر پروانه اشتغال به کار معتبر اعضای هیئت مدیره
اصل وکپی مدرک تحصیلی هیأت مدیره
یک نسخه اساسنامه وروزنامه رسمی
ارائه مدرک عضویت در سازمان نظام مهندسی
سوابق حرفه ای اعضاء
وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی متناسب با نوع خدمات وپایه مطابق جدول شماره 1
داشتن مکان مناسب

ماده 5-مرجع رسیدگی به تخلفات
شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، مرجع رسیدگی به شکایات ودعاوی اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل می باشد. 
 


نوشته شده توسط شرکت خشت و خاک پرشین در ساعت | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar